Hướng dẫn về Python - Excercise 1: Good First Program


## I. Ví dụ

### 1.1. Trong bài viết này sẽ tạo ra một file excercise1.py để in ra màn hình nhưng xâu kí tự.

B1: Tạo 1 file exercise1.py chèn nội dung sau vào file:

    print "Hello World!"
    print "Hello Again"
    print "I like typing this."
    print "This is fun."
    print 'Yay! Printing.'
    print "I'd much rather you 'not'."
    print 'I "said" do not touch this.'

B2: Sau khi nhập các lệnh trên ta lưu lại file


B3: Chạy lệnh sau:

    # python excercise1.py

B4: Màn hình sẽ hiện ra như sạu:

Hoàn thành bài viết đầu tiên.

Chú ý: Nếu bạn muốn gõ tiếng việt thì thêm dòng sau vào đầu file:

    # -*- coding: utf-8 -*-
### 1.2 Lỗi xuất hiện trong file python.

 Trong file excercise1.py ta bỏ dấu 1 dấu ngặc đơn ở cuối dòng.
 
    print "Hello World!"
    print "Hello Again"
    print "I like typing this."
    print "This is fun."
    print 'Yay! Printing.'
    print "I'd much rather you 'not'."
    print 'I "said" do not touch this.

 Sau khi chạy xong thực hiện xong ta lưu lại file và chạy lại file excercise1.py sẽ xuất hiện lỗi như sau:
 Python sẽ nói với chúng ta là có lỗi tại dòng thứ 8. Bạn có thể fix bằng cách tìm kiếm lỗi báo này trên mạng.

## II. Luyện tập

2.1 Hãy thử in ra các dòng khác trên màn hình.

2.2 Thử in ra chỉ một dòng duy nhất.

2.3 Hãy đặt dấu kí tự "#" vào đầu mỗi dòng vào thử chạy lại chương trình

    Nếu sử dụng kí tự "#" đầu dòng thì dòng này sẽ bị coi là phần chú thích lên không chạy. Trong python sử dụng kí tự "#" để chú thích.

## III. Câu hỏi

    Sẽ được cập nhật tiếp theo