# Exercise 3: Số học và phép toán

# Exercise 3: Số học và phép toán

Tất cả các ngôn ngữ lập trình đều có các số và phép toán. Bài tập này có nhiều các ký hiệu về toán học.

| Ký hiệu   | Tên tiếng Anh   |  Tên Tiếng Việt |
|---        |---              |                       ---   |
| +  | plus  |Phép Cộng   |
| -  |  minus | Phép Trừ  |
|  / |  slash  |  Phép Chia |
| *  | asterisk  | Phép Nhân  |
| %  |  percent |  Phần Trăm  |
|  < |  less-than | Nhỏ hơn     |
| >  |  greater-than | Lớn hơn  |
| <=  |  less-than-equal |  Nhỏ hơn hoặc bằng |
| >= | greater-than-equal | Lớn hơn hoặc băng |

Trên là bảng tổng hợp các phép toán thường gặp, bạn sẽ gặp nhiều ký hiệu khác hoặc sự kết hợp các ký hiệu này với nhau.
----------------------------------------------------------------
#!/bin/python


print "Dem so ga:"
print "Hens", 25 + 30 / 6
print "Roosters", 100 - 25 * 3 % 4
print "Dem so trung"
print 3 + 2 + 1 - 5 + 4 % 2 - 1 / 4 + 6
print "Gia tri nao lon hon: 3 + 2 < 5 - 7"
print 3 + 2 < 5 - 7
print "3 + 2 bang ?", 3 + 2
print "5 - 7 bang ?", 5 - 7
print "Tai sao lai la False"
print "Mot vai vi du thu nghiem khac"
print "Dau la gia tri dung ?", 5 > -2
print "Dau la gia tri lon hon hoac bang ?", 5 > -2