Cập nhật Addmefast imacro script mới nhất 2016

Cập nhật Addmefast imacro script mới nhất 2016 để chạy trên firefox

Addmefast dùng trao đổi point để tăng like Facebok, follow twitter, +1 GPlus. Tuy nhiên việc dùng thủ công làm bạn tốn nhiều thời gian Thì Script này giúp bạn tự động hòa viêc kiếm điểm trên Addmefast cũng nhưng tăng like,.. cho bạn

Hướng dẫn chi tiết bằng video: Hướng dẫn script addmefast trên firefox
Script:
"
VERSION BUILD=8881205 RECORDER=FX SET !ERRORIGNORE YES SET !LOOP -99 SET !TIMEOUT_TAG 2 SET !TIMEOUT_STEP 2 SET !TIMEOUT_PAGE 19 TAB T=1 URL GOTO=http://addmefast.com/free_points wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:Ask.fmLikes wait seconds=1 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Like TAB T=2 wait seconds=2 EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="HTML>BODY>DIV:nth-of-type(3)>DIV>DIV:nth-of-type(2)>DIV>DIV:nth-of-type(2)>DIV:nth-of-type(2)>DIV>A" BUTTON=0 wait seconds=2 tab t=1 wait seconds=2 tab t=1 tab closeallothers TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:GoogleCircles wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Addtocircles TAB T=2 wait seconds=3 EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#contentPane>DIV>DIV:nth-of-type(3)>DIV:nth-of-type(2)>DIV>DIV>DIV>DIV:nth-of-type(2)>DIV:nth-of-type(2)>DIV:nth-of-type(3)>DIV>DIV>DIV>DIV>DIV" BUTTON=0 wait seconds=1 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=ROLE:presentation&&CLASS:b-P-Tb&&TXT: EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#\\:30\\.lbl>SPAN>DIV" BUTTON=0 EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#\\:5w\\.label" BUTTON=0 EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#\\:**\\.lbl>SPAN>DIV" BUTTON=0 wait seconds=2 tab t=1 TAB CLOSEallothers wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:StumbleUpon wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Follow wait seconds=2 TAB T=2 wait seconds=1 FRAME F=1 wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=SPAN ATTR=TXT:follow wait seconds=1 TAB T=1 tab closeallothers WAIT SECONDS=2 TAG POS=1 TYPE=IMG ATTR=SRC:http://addmefast.com/img/facebook.png WAIT SECONDS=3 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Like TAB T=2 TAG POS=1 TYPE=BUTTON ATTR=ID:u_0_** WAIT SECONDS=2 TAB T=1 tab closeallothers WAIT SECONDS=2 TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:FacebookShare WAIT SECONDS=2 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Share TAB T=2 WAIT SECONDS=1 TAG POS=1 TYPE=BUTTON FORM=ID:platformDialogForm ATTR=ID:u_0_d WAIT SECONDS=1 TAB T=1 tab closeallothers WAIT SECONDS=2 TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:FacebookFollowers WAIT SECONDS=2 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Follow TAB T=2 WAIT SECONDS=2 TAG POS=1 TYPE=A ATTR=ID:u_0_** WAIT SECONDS=2 TAB T=1 tab closeallothers WAIT SECONDS=2 TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:FBPostShare WAIT SECONDS=2 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Share TAB T=2 WAIT SECONDS=2 TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:Share wait seconds=2 TAG POS=2 TYPE=SPAN ATTR=TXT:SharePostNow(Public) WAIT SECONDS=1 tab t=1 TAB CLOSEallothers WAIT SECONDS=2 URL GOTO=http://addmefast.com/free_points/instagram wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Follow TAB T=2 wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=BUTTON ATTR=TXT:Follow wait seconds=2 tab t=1 TAB CLOSEallothers wait seconds=2 URL GOTO=http://addmefast.com/free_points/instagram wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Follow TAB T=2 wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=BUTTON ATTR=TXT:Follow wait seconds=2 tab t=1 TAB CLOSEallothers wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:InstagramLikes wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Like TAB T=2 wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:Like TAB T=1 tab closeallothers wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:TwitterFollowers wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Follow TAB T=2 wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=BUTTON FORM=ID:follow_btn_form ATTR=TXT:Follow wait seconds=2 tab t=1 TAB CLOSEallothers wait seconds=2 URL GOTO=http://addmefast.com/free_points/twitter_tweets wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:TwitterTweets wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Tweet TAB T=2 wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ID:update-form ATTR=* wait seconds=2 TAB T=1 tab closeallothers wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:TwitterRetweets wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Retweet TAB T=2 wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ID:retweet_btn_form ATTR=NAME:commit wait seconds=2 TAB T=1 tab closeallothers wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:TwitterFavorites wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Favorite TAB T=2 wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ID:favorite_btn_form ATTR=NAME:commit wait seconds=2 TAB T=1 tab closeallothers wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=ID:content wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:YouTubeSubscribe wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Subscribe TAB T=2 wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=BUTTON ATTR=TXT:SubscribeSubscribedUnsubscribe wait seconds=2 tab t=1 TAB CLOSEallothers wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:YouTubeLikes wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Like TAB T=2 wait seconds=2 EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#watch8-sentiment-actions>SPAN>SPAN>BUTTON" BUTTON=0 wait seconds=2 tab t=1 TAB CLOSEallothers wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:VkontaktePages wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Follow TAB T=2 wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=BUTTON ATTR=ID:subscribe_button wait seconds=2 tab t=1 TAB CLOSEallothers wait seconds=3 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Follow TAB T=2 wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=BUTTON ATTR=ID:subscribe_button wait seconds=2 tab t=1 TAB CLOSEallothers wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:VkontakteGroups wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Join TAB T=2 wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=BUTTON ATTR=TXT:Joincommunity wait seconds=2 tab t=1 TAB CLOSEallothers wait seconds=2 TAB T=1 TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:PinterestFollowers wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Follow TAB T=2 wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=BUTTON ATTR=TXT:Follow wait seconds=1 tab t=1 TAB CLOSEallothers wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:PinterestRepins wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Repin TAB T=2 wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=BUTTON ATTR=TXT:Pinit wait seconds=1 TAG POS=14 TYPE=BUTTON ATTR=TXT:Pinit wait seconds=1 TAB t=1 tab closeallothers wait seconds=2 wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:PinterestLikes wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Like TAB T=2 wait seconds=2 TAG POS=1 TYPE=BUTTON ATTR=TXT:Like wait seconds=2 tab t=1 TAB CLOSEallothers wait seconds=7 

"