Các trang tìm kiếm tốt nhất đến 2016

Các trang tìm kiếm tốt nhất đến 2016

Google :  https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url
Bing :      http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url
Yandex :  http://webmaster.yandex.com/addurl.xml
Baidu :  http://zhanzhang.baidu.com/sitesubmit/index
Yahoo! Search :  https://search.yahoo.com/info/submit.html
DMoz : http://www.dmoz.org/
Sogou :  http://www.add-url.fr/submit-url-to-sogou.html
Exalead  : http://www.exalead.fr/search/web/submit/
Gigs Blast : http://www.gigablast.com/addurl
InfoTiger : http://www.infotiger.com/addurl.html
ActiveSearchResults  : http://www.activesearchresults.com/addwebsite.php
ScrubTheWeb : http://www.scrubtheweb.com/addurl.html
EntireWeb : http://www.entireweb.com/free_submission/
Official : http://www.official.my/addurl.php
ExactSeek: http://www.exactseek.com/add.html

Xem thêm thông tin: Hướng dẫn đặt backlink lên trang Dmoz.org