Danh sách các website để submit link hàng đầu thế giới

Danh sách các website để submit link hàng đầu thế giới


Danh sách các website để submit link hàng đầu thế giới


Submit lên 50 công cụ tìm kiếm
 - http://www.freewebsubmission.com

Submit lên 120 công cụ tìm kiếm
 - http://www.cleversubmitter.com

Submit lên 400 công cụ tìm kiếm
 - http://www.usertown.de/submit

Submit lên 761 công cụ tìm kiếm
 - http://www.submitx.com/?page=free-directory-submission-list.html
 - http://www.submitx.com/?page=submit-url.html

Các công cụ submit từng trang riêng:
1 https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url  
2 http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url
3 http://webmaster.yandex.com/addurl.xml  
4 http://www.activesearchresults.com/addwebsite.php   
5 http://www.scrubtheweb.com/addurl.html  
6 http://www.exactseek.com/add.html   
7 http://www.fybersearch.com/favor/add-url.php    
8 http://www.secretsearchenginelabs.com/add-url.php   
9 http://www.somuch.com/submit-links/ 
10 http://www.dmoz.org/
11 http://www.anoox.com/add_for_indexing_free.php  
12 http://www.ghetosearch.com/add-url.php
13 http://www.submissionwebdirectory.com/submit.php
14 http://www.a1webdirectory.org/submit    
15 http://viesearch.com/submit 
16 http://www.webworldindex.com/
17 http://www.gigablast.com/addurl 
18 http://search.sonicrun.com/freelisting  
19 http://mastermoz.com/register.php   
20 http://www.synergy-directory.com/submit.php 
21 http://www.onlinesociety.org/submit.php 
22 http://www.gainweb.org/submit.php   
23 http://www.intelseek.com/add_url_form.asp   
24 http://www.obln.org/submit.php  
25 http://www.nexusdirectory.com/submit.php    
26 http://www.w3catalog.com/submit.php 
27 http://www.247webdirectory.com/submit.aspx  
28 http://www.amfibi.com/add       
29 http://onemission.com   
30 http://www.infotiger.com/addurl.html    
31 http://www.acewebdirectory.com/
32 http://www.directoryfire.com/submit.php
33 http://www.businessseek.biz/page.php?page=submission-policy
34 http://www.rdirectory.net/submit.php
35 http://www.nonar.com/submit.php
36 http://www.9sites.net/addurl.php
37 http://www.directory-free.com/submit/submit.php
38 http://www.elitesitesdirectory.com/submit.php
39 http://linkcentre.com/
40 http://www.the-web-directory.co.uk/sug_url.php?cat_id=1
41 http://www.linkcentre.com/addurl/
42 http://www.the-web-directory.co.uk/sug_url.php?cat_id=1
43 http://www.onemilliondirectory.com/submit.php
44 http://www.exalead.com/search/web/submit/
45 http://www.priordirectory.com/submit.php
46 http://www.surfsafely.com/urladd.html
47 http://www.cipinet.com/submit.php
48 http://www.directoryint.com/
49 http://linkpedia.net/submit.php
50 http://www.snapcc.org/submit.php
51 http://www.yoofindit.com/cgi-bin/add.cgi