Bài 02 - Hướng dẫn dựng phim với phần mềm Edius 6: insert title

Để thêm tiêu đề cho đoạn phim trong Edius 6. Bạn có thể thêm tiêu đề vào cứ lúc nào trong dự án trong Edius 6.

 thêm tiêu đề cho đoạn phim trong Edius 6


 thêm tiêu đề cho đoạn phim trong Edius 6

Xem chi tiết tại video: