Hướng dẫn xóa watermark "Edius" trên Edius 9

Kể từ phiên bản Edius 9 trở đi khi xuất video ra luôn có một watermark có dòng chữ "Edius" mờ để khác phục được đều đó ta phải can thiệp vào file "CtsCoreEng.dll". Chỉ cần tải file theo link bên dưới và "dán" chồng lên file theo đường dẫn sau "c: \ Program Files \ Grass Valley \ EDIUS 9 \".

remove watermark Edius 9
Watermark Edius 9


Đối với Edius 9

Bạn chỉ cần cần sử tải file: remove watermark Edius 9 và sao chép bằng cách ghi đè lên tệp "CtsCoreEng.dll" theo đường dẫn sau "c: \ Program Files \ Grass Valley \ EDIUS 9 \"

Đối với Edius 9.1

Bạn chỉ cần cần sử tải file: remove watermark Edius 9.1 và sao chép bằng cách ghi đè lên tệp "CtsCoreEng.dll" theo đường dẫn sau "c: \ Program Files \ Grass Valley \ EDIUS 9 \"

Đối với Edius 9.2

Bạn chỉ cần cần sử tải file: remove watermark Edius 9.2 và sao chép bằng cách ghi đè lên tệp "CtsCoreEng.dll" theo đường dẫn sau "c: \ Program Files \ Grass Valley \ EDIUS 9 \"

Xem hướng dẫn copy file "CtsCoreEng.dll" tại: https://youtu.be/3Ui6bjJjeU0